Informacija
Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius (8 428) 51 061
                    8 612 41 816
 • Vyr. soc. darbuotoja (8 428) 53 473
 • 1 butas - m.tel. 8 669 50 644
 • 3 butas - m.tel. 8 669 47 225
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Nuorodos
Vaiko globa šeimoje

Vaiko globa šeimoje – galimybė suteikti vaikui, kuriuo negali rūpintis jo biologiniai tėvai, saugią, sveiką ir mylinčią aplinką savo šeimoje, užtikrinant tinkamą vaiko priežiūrą, auklėjimą ir ugdymą, jo interesų ir teisių gynimą ir atstovavimą.

  VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU) NEGALI BŪTI SKIRIAMAS ASMUO:

 • neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 • buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
 • teistas už tyčinius nusikaltimus;
 • sulaukęs 65 metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 • sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis,
 • kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

  Nuo ko pradėti?

 • Norint globoti vaiką, pirmiausiai turite kreiptis į Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centrą ir pateikti šiuos dokumentus:
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a) medicininį pažymėjimą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užpildyti prašymą;
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai patikrins informaciją apie Jūsų teistumą ir administracinius teisės pažeidimus, Gavę teigiamą pradinį įvertinimą, būsite pakviesti dalyvauti GIMK programos mokymuose.