Informacija


Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius (8 428) 51 061
                    8 612 41 816
 • Vyr. soc. darbuotoja (8 428) 53 473
 • 1 butas - m.tel. 8 669 50 644
 • 3 butas - m.tel. 8 669 47 225
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Nuorodos

Veikla

Kuriame Lietuvos ateitį Paslaugų šeimai globėjams plėtra Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba Globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas

GLOBOS CENTRAS

Vykdomas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams)
kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.

Projekto pareiškėjas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: Raseinių rajono savivaldybės administracija ir Raseinių pagalbos šeimai namai.

Projekto tikslas: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Globos centro veiklos tikslas - užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga informacinė, konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro funkcijos:

 1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais;
 3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – GIMK programa);
 4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui. Taip pat teikia informaciją apie budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių tinkamumą globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydamas budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;
 5. informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą;
 6. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Šeimynų nuostatų nustatyta tvarka;
 7. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą;
 8. teikia rekomendacijas pagal GIMK programą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, vadovaudamasis Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 9. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas). VVTAĮT įgalioto teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose tais atvejais, kai globos centras teikia paslaugas globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams ar jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 10. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.);
 11. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu;
 12. teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą.
 13. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 14. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas.
 15. vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 16. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 17. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais;
 18. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti Globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 19. dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomiss;
 20. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi;
 21. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
 22. viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes;
 23. viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą;
 24. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Globos cetro koordinatorė, VVTAĮT atestuotas asmuo
Regina Juškienė
8 665 29 439
el. paštas raseiniugloboscentras@gmail.com
 
Globos koordinatorė, VVTAĮT atestuotas asmuo
Deimantė Užumeckienė
8 694 78 504
el. paštas uzumeckienedeimante@gmail.com
 
Globos koordinatorė
Iveta Abraitytė
8 614 79 659
el. paštas iveta.abraityte@gmail.com
 
Globos centro koordinatorė
Toma Snarskytė (vaiko priežiūros atostogose)

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Globos centro informacija:
 1. Kvietimas į Tęstinius mokymus
 2. Kovo 16d., globėjų (rūpintojų), įtėvių GIMK programos mokymai
 3. Renkama grupė į Pagrindinius GIMK programos mokymus!
 4. Kvietimas į savipagalbos grupės susitikimą!
 5. Tapkite budinčiu globotoju!
 6. Kvietimas į Kalėdinių meduolių dirbtuvėles!
 7. Kvietimas į savipagalbos grupę 2021-11-25
 8. Kvietimas į savipagalbos grupę
 9. Kvietimas į Specializuotus mokymus
 10. Kvietimas į savipagalbos grupės susitikimą
 11. Kvietimas į artimųjų giminaičių GIMK programos mokymus
 12. Tradicija – pagerbti globėjus
 13. Globos šeimoje viešinimo renginiai
 14. Kvietimas į „Globėjų klubo“ kūrimo susitikimą
 15. Kvietimas į specializuotus mokymus
 16. Griauname mitus apie globą ir įvaikinimą
 17. Kvietimas į GIMK mokymus 2021 m. kovo 17 d., 15 val.
 18. Kvietimas į GIMK mokymus
 19. Tęstiniai mokymai pagal GIMK programą
 20. „GLOBA – NAUJA SPALVA“
 21. Vaikas turi kam nors rūpėti, kad jaustųsi laimingas
 22. Ieškau globėjų šeimos - gal tai Jūs?
 23. Puiki idėja. Dalinamės „Cukrinio avinėlio“ vaiko ritualų tvarkaraščiu!
 24. Rekomendacijos darželinuko, pradinuko ir paauglio dienotvarkei
 25. Kvietimas į globėjų (rūpintojų), įtėvių, budinčių globotojų mokymus
 26. Kviečiame į Artimųjų giminaičių Gimk programos mokymus
 27. Kalėdinis šurmulys globos centre
 28. Kvietimas Kalėdinių meduolių dirbtuvėles
 29. Kvietimas į savipagalbos grupės susitikimą
 30. Kviečiame dalyvauti
 31. Vasaros palydos
 32. KVIETIMAS Į MOKYMUS
 33. 2019 m. liepos 31 d. vyko budinčių globotojų savipagalbos grupės susitikimas
 34. 2019 m. birželio 27 d. vyko budinčių globotojų savipagalbos grupės susitikimas
 35. 2019 m. birželio 12 d. vyko budinčių globotojų savipagalbos grupės susitikimas
 36. KVIETIMAS Į VASAROS PIKNIKĄ
 37. Apie GIMK programą
 38. Kvietimas į mokymus
 39. Organizuojami nauji GIMK programos mokymai
 40. Globos centras - kasmetinėje Šeimų šventėje
 41. Baigėsi pirmieji GIMK mokymai
 42. Kvietimas į savipagalbos grupės susitikimą
 43. Maisto banko akcija 2019
 44. Kvietimas
 45. Savipagalba – būdas padėti sau ir kitam
 46. Savipagalbos grupės susitikimas 2019 m. sausio 15 d.
 47. Nuoširdus AČIŪ globėjams (rūpintojams)
 48. Informacija dėl savipagalbos grupės
 49. Maisto banko akcija
 50. Antroji savipagalbos grupė
 51. Akimirkos iš „Rudens bendrystės sodas - 2018“
 52. Akimirkos iš savipagalbos grupės susitikimo
 53. Tapkite budinčiu globotoju!