Informacija
Biudžetinė įstaiga Raseinių pagalbos šeimai namai

Adresas: Kalnų g. 15A, LT 60136, Raseiniai

Imonės kodas : 172427720

Telefonai :

 • Direktorius (8 428) 51 061
                    8 612 41 816
 • Vyr. soc. darbuotoja (8 428) 53 473
 • 1 butas - m.tel. 8 669 50 644
 • 3 butas - m.tel. 8 669 47 225
El. paštas raseiniupsn@gmail.com


Nuorodos
Vaiko svečiavimasis

Globojamo (rūpinamo) vaiko svečiavimasis šeimoje – pastovūs, trumpalaikiai susitikimai savaitgaliais, švenčių ir vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku.

Kokio amžiaus vaikai gali svečiuotis šeimoje?

Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybeje gyvenantį fizinį asmenį – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų.

Kur reikia kreiptis ir kokia yra vaiko išleidimo svečiuotis tvarka?

Asmuo, noredamas paimti iš vaikų globos institucijos svečiuotis vaiką, turi kreiptis į Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centrą ir pateikti šiuos dokumentus:

 • rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos priežiūros įstaigos išduotą Medicininį pažymejimą (forma Nr. 046/a).

Vaiko teisių apsaugos skyrius per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis gavimo dienos patikrina fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis: kreipiasi teises aktų nustatyta tvarka į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos del pažymos apie fizinio asmens teistumą gavimo. Globos centro atestuoti socialiniai darbuotojai patikrina fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas, galimybes tenkinti vaiko poreikius, išsiaiškina, ar kartu su juo gyvenantys asmenys sutinka, kad vaikas laikinai svečiuotųsi. Asmuo, gavęs Vaiko teisių apsaugos skyriaus teigiamą išvadą apie tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis, kreipiasi į pasirinktą vaiko globeją (rūpintoją) ir sudaro su juo sutartį del vaiko išleidimo laikinai svečiuotis.

Vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį ne ilgiau kaip 1 metams, pas giminaitį, gyvenantį užsienio valstybeje, - ne ilgiau kaip 3 menesiams.

Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris negali būti skiriamas vaiko globeju (rūpintoju) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 str. nustatytais pagrindais, t.y.:

 • jeigu asmuo teismo pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • buvęs vaiko globejas (rūpintojas), jei globa (rūpyba) buvo panaikinta del jo kaltes; neturintis 21 metų, išskyrus atvejus, kai asmuo yra artimasis vaiko giminaitis; teistas už tyčinius nusikaltimus ir kt.;
 • pas asmenį, kuris yra įrašytas į socialines rizikos šeimų, auginančių vaikus, išskyrus vaiko tevus, apskaitą.

Vaiko globejas (rūpintojas) nepriklausomai nuo vaiko laikino svečiavimosi vietos ir trukmes vykdo vaiko laikino svečiavimosi priežiūrą: palaiko ryšius su vaiku, domisi jo svečiavimosi sąlygomis ir jas patikrina (ne rečiau kaip kartą per menesį), išklausydamas vaiko nuomonę.

Globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis principus, sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr.A1-559 „Del institucijose globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( Žin., 2012, Nr.1-17).